PBP salgsbetingelser – rev 2-2020

 1. Generelt

Disse betingelser er gyldige for alle leveranser fra Paintbox Pro AS (PBP), med mindre annet er spesielt avtalt i inngått kontrakt. Hvis forhold ikke er dekket av disse betingelser, gjelder NL-85 ”Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner og annet mekanisk utstyr” for Danmark, Finland, Norge og Sverige, og for andre land gjelder Orgalime S2000.

 

Disse betingelser kan bare endres dersom partene skriftlig avtaler dette. I det følgende benyttes betegnelsen varer som en felles benevnelse på varer og/eller tjenester.

 

 1. Leveringsomfang

Leveringsomfanget er fastlagt på PBPs ordrebekreftelses-formularer og/eller fakturaer og/eller tilbud.

Alle gyldige vedlegg skal være nevnt i ordrebekreftelsen og/eller fakturaer og/eller tilbud.

Regjeringens innreisebestemmelser med tilhørende søknadsprosess definerer tilgang på teknisk personell for utførelse av montasjer. Leverandørens tilknyttede personell er tilreisende fra EU/EØS, og dermed underlagt de til enhver til gjeldende bestemmelser for arbeidsreisende. Leverandøren skal holdes skadesløs for enhver følge av myndighetsbestemmelser, både med hensyn til personell og fysiske anleggs- og vareleveranser.

 

 1. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. merverdiavgift. Priser på importvarer/-tjenester er basert i Paintbox Pro As’ leverandørers nasjonale valutaer, og kan justeres fortløpende i henhold til gjeldende valutakurser. Alle priser baserer seg på de import-, skatte- og avgiftsregler som er gyldige på kontraktsdatoen. Dersom disse endres i tidspunktet mellom kontraktsdato og leveringsdato for de varer eller tjenester som kontrakten omfatter, skal kunden kunne faktureres disse eventuelle merkostnader. Med mindre annet er avtalt, påligger det kunden å svare utgifter til transport, forsikring, og andre avgifter. Kun originalemballasje er inkludert i prisen.

Vi tar forbehold om eventuelle feil i prisopplysninger i trykte eller elektroniske media.

 

 1. Betaling – Leveranser i Norge

Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje netto på forskudd.

 

Ved oppdelte leveranser skal utstyr faktureres etter hvert som det leveres.

 

Ved forsinket betaling vil vårt tilgodehavende bli rentebelastet i samsvar med satsen som er oppgitt på vår faktura. Dersom kunden ved avtalt leveringstid ikke ønsker å avhente varene på vårt lager, vil disse bli fakturert som om levering har funnet sted. Om varene ikke kan faktureres, vil rentebelastning finne sted.

 

 1. Gyldighet

Avgitte tilbud har normalt en gyldighet på 1 måned. Leveringsavtale er først inngått når PBPs ordrebekreftelse og/eller faktura foreligger. Hvis fullføring av oppdrag og leveranser tar lengre tid enn normalt pga forhold utenfor PBPs kontroll, kan PBP justere og etterfakturere eventuelle tillegg til opprinnelig tilbud og avtalt pris. Slike tillegg vil normalt være opptil 20% av opprinnelig tilbud og avtalt pris, med mindre det kan dokumenteres at kostnadene for PBP har økt med mer enn 20% i perioden mellom kontraktsdato og fakturadato for tillegg.

 1. Leveringstid

Leveringstid skal fremgå av vår ordrebekreftelse/leveringskontrakt. I de tilfeller hvor levering er avhengig av opplysninger fra kunden, og disse ikke fremskaffes til avtalt tid, kan PBP fastsette ny leveringstid. Leveringstid angir avsendelse fra lager.

 

 1. Leveringsbetingelser

Varene leveres normalt ex.works. Andre leveringsbetingelser må avtales særskilt. Dersom leveringsadresse avviker fra kontoradresse, er det kundens ansvar å informere om dette. Dersom kunden ønsker forsikring, må dette bestilles særskilt.

 

 1. Salgspanterett

PBP har salgspanterett i leverte varer inntil varene er fullt betalt. Oppgjør ved veksel eller annet betalingsdokument som er innløsbart med regressansvar for PBP medfører ikke bortfall av panterett. Ved betalingsmislighold er PBP berettiget til å kreve utlevert sitt salgspant.

 

 1. Overgang av risiko

Ansvaret og risikoen for varene går over til kunden i samsvar med bestemmelsene i INCO TERMS.

 1. Overføring av leveranser og oppdrag

PBP forbeholder seg retten til å overføre og/eller overlate leveranser og oppdrag helt eller delvis til andre foretak, dersom dette av PBP vurderes som hensiktsmessig.  Dersom så skjer, skal avtalte betingelser, herunder også PBP generelle salgsbetingelser, gjelde også for det andre foretaket.

 1. Retur/kansellering

Retur av varer kan bare finne sted med PBPs samtykke og skjer for kjøpers regning og risiko. Ved retur av standard lagervarer i uåpnet eller ubrukt stand krediteres kjøper med inntil 85% av fakturaverdien.

 

Dersom tvingende forhold gjør det nødvendig for kunden å kansellere kontrakt, har PBP rett til å fakturere et kanselleringsgebyr som beregnes i forhold til graden av ferdigstilling på varene og/eller leveransen, dog minimum 50% av ordreverdien.

 

 1. Inspeksjon & tester
 2. a) Sluttkontroll og eventuell idriftssettelse av levert utstyr skjer i samsvar med PBPs interne retningslinjer, eller etter spesielle avtaler.
 3. b) Dersom det kreves klassesertifikater / godkjenning utover de som innehas til en spesiell levering, skal dette stå for kundens ansvar og regning.

 

 1. Garanti/reklamasjon
 2. a) Kjøper er forpliktet til å inspisere varene etter mottakelsen. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig straks feil er, eller burde ha vært oppdaget og senest innen 3 uker etter mottakelsen.

 

 1. b) PBP garanterer å reparere/erstatte utstyr som beviselig er beheftet med feil på grunn av dårlig materiell eller utførelse for en periode på 12 måneder etter leveranse av utstyret, forutsatt at utstyret i denne perioden har vært tilfredsstillende håndtert og lagret. For utstyr som returneres fabrikken skal frakt være forhåndsbetalt. Returfrakt vil bli betalt av PBP. Erstatningsdeler faktureres ved levering, men vil bli kreditert ved mottatt retur av utskiftede deler. Ovenstående i punkt b) gjelder ikke når PBPs leverandørs garantibestemmelser avviker fra ovenstående i punkt b).

 

 1. c) Dersom det er nødvendig å utføre garantiservice hos kunden, vil reise- og oppholdsutgifter bli belastet. Arbeidstid for reparasjon eller utskifting av defekte deler vil skje for vår regning, mens reise- og ventetid vil bli fakturert etter gjeldende satser.

 

 1. d) På alt levert utstyr, er den garanti som PBPs leverandør gir på det innbefattede utstyr til enhver tid gjeldende.

 

 1. e) Dersom kontrakten innbefatter levering av arbeid eller tjenester, garanterer PBP det utførte arbeide forutsatt at kunden skriftlig påklager feilaktig utført arbeid innen 3 måneder etter at arbeidet er ferdigsatt.

 

 1. f) Med unntak av den garanti som er stillet under pkt. b), c), d) og e) foran, vil PBP ikke svare for noe tap eller noen skade verken direkte eller indirekte eller som følge av feil eller mangler i de varer og/eller tjenester som er levert av PBP.

 

 1. g) kunden skal holde PBP skadesløs for alle krav som følger skader og annet tap som følge av bruk av leveransen, herunder tredjemanns bruk av leveransen.

 

 1. h) PBP forbeholder seg retten til å foreta endringer eller forbedringer i sine produkter uten å måtte foreta utskiftninger i produkter som allerede er solgt.

 

 1. Opplæring

Opplæring i bruk av PBPs produkter utover det som fremgår av PBPs standard dokumentasjon inngår ikke i leveransen, og eventuelle kurs må avtales særskilt.

 

 1. Force Majeure

Dersom uventede og uunngåelige hendelser gjør det umulig for PBP å oppfylle sine forpliktelser i henhold til inngått kontrakt, skal PBP straks informere kunden om dette og om de årsaker som umuliggjør leveransen. Med ”Force Majeure” menes i denne sammenheng hendelser som er utenfor kontraktpartenes kontroll og som hindrer gjennomførelsen av kontrakten, herunder, men ikke begrenset til krig, fiendtlige handlinger, streik, lock-out, jordskjelv, brann og andre naturskader, sykdom, forsinkelser, pandemi, eller mangler ved leveranser fra underleverandører.

 

PBP er ansvarsfri for uteblitt, forsinket og/eller mangelfull levering i Force Majeure-tilfellene.

 

 1. Tvister

Eventuelle tvister om forståelsen av inngått kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene er enige om å bringe saken inn for voldgift. Tvistemål skal avgjøres etter norsk rett. Verneting er Trondheim Tingrett.

Scroll to top
Top